ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
15 มิ.ย. 2563
22 ประกาศ จ.นครศรีฯ เรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ อปท.จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
127
18 เม.ย. 2563
23 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
129
10 เม.ย. 2563
24 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
111
10 เม.ย. 2563
25 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดความรับรูัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ในระบบITASของ สนง.ปปช. ดาวน์โหลดเอกสาร
123
02 เม.ย. 2563
26 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
02 เม.ย. 2563
27 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ในระบบ ITAS ของ สนง.ปปช. ดาวน์โหลดเอกสาร
128
02 เม.ย. 2563
28 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
109
01 เม.ย. 2563
29 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
30 มี.ค. 2563
30 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
16 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32