ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(บุคคล นิติบุคคล บริษัท ประชาชนหรือหน่วยงานราชการที่มาติดต่อหรือรับบริการ รับขอสวัสดิการต่างๆกับ อบต.ห้วยปริก) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
29 มี.ค. 2564
2 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดความรับรูัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ในระบบITASของ สนง.ปปช ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
29 มี.ค. 2564
3 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
88
11 มี.ค. 2564
4 ประกาศ อบต.ห้วยปริก เรื่อง กำหนดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นพร้อมแบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
83
05 ก.พ. 2564
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.ห้วยปริก เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
04 ก.พ. 2564
6 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
18 ม.ค. 2564
7 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
31 ส.ค. 2563
8 รายชื่อบุคที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรบ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
14 ส.ค. 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
96
13 ส.ค. 2563
10 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
06 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31