ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูล ลานกีฬา / สนามกีฬา ตำบลห้วยปริก ดาวน์โหลดเอกสาร
23
02 ก.ย. 2564
2 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอืน ดาวน์โหลดเอกสาร
93
29 มิ.ย. 2564
3 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(บุคคล นิติบุคคล บริษัท ประชาชนหรือหน่วยงานราชการที่มาติดต่อหรือรับบริการ รับขอสวัสดิการต่างๆกับ อบต.ห้วยปริก) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
29 มี.ค. 2564
4 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดความรับรูัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ในระบบITASของ สนง.ปปช ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
29 มี.ค. 2564
5 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
144
11 มี.ค. 2564
6 ประกาศ อบต.ห้วยปริก เรื่อง กำหนดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นพร้อมแบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
144
05 ก.พ. 2564
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.ห้วยปริก เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
04 ก.พ. 2564
8 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
18 ม.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
05 ต.ค. 2563
10 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
31 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32